شاید شما هم وقت خرید و فروش ماشین با کمک دیوار از خودتان پرسیده‌اید که چگونه یک قولنامه‌ی درست و تمیز قبل از انتقال سند تنظیم کنید. ما برای آنکه کار شما راحت‌تر شود فایلی را به این مطلب ضمیمه کرده‌ایم که وقت عقد قولنامه می‌توانید آن را پرینت کرده و پر نمایید.
البته یادتان باشد وجود امضای شاهد در قرارداد الزامی نیست، اما اگر برای محکم‌کاری می‌خواهید از وجود شاهد بهره ببرید یادتان باشد که شاهد نباید از خویشاوندان خریدار یا فروشنده باشد.برگه‌ی قولنامه‌ی خودرو (قراداد بیع)

ماده‌اول: طرفین قرارداد

۱-۱- فروشنده / فروشندگان

کدملی ...................

فرزند ...................

شماره شناسنامه ................... صادره از ................... متولد ...................

آدرس محل سکونت به طور کامل ...................

تلفن ....................... تلفن همراه ..................

با وکالت / قیمومیت / ولایت / وصایت ................... فرزند ................... به شماره شناسنامه ...................

متولد ..................

بر اساس: (جزئیات و شماره ثبت مدرک ارائه شده وکالت /قیمومیت /ولایت /وصایت)

 

۱-۲- خریدار / خریداران ..................

کد ملی ..................

فرزند ..................

شماره شناسنامه .................. صادره از ..................متولد ..................

آدرس محل سکونت به طور کامل ..................

تلفن .................. تلفن همراه ..................

با وکالت / قیمومیت / ولایت / وصایت ................... فرزند ................... به شماره شناسنامه ...................

متولد ..................

بر اساس: (جزئیات و شماره ثبت مدرک ارائه شده وکالت /قیمومیت /ولایت /وصایت)

 

ماده دوم: موضوع معامله و مشخصات آن

انتقال ................... دانگ یک خودرو ................... مدل ................... کلاس ................... رنگ ................... تعداد سیلندر ...................  

شماره پلاک خودرو ................... شماره شاسی ................... شماره موتور ...................

خودروی مذکور دارای کارت سوخت به شماره سریال: ..................................................... و بیمه نامه شخص ثالث به شماره: ..................................................... و  سریال: .............................. با تاریخ اعتبار تا .............................. است.

 

ماده سوم: ثمن معامله

 ۱-۳- ثمن معامله به طور دقیق  ................... ریال (به حروف ...................................... ریال) تعیین شد.

۲-۳- هنگام توافق فی‌المجلس مبلغ ................... ریال (به حروف ...................................... ریال) ) به صورت نقد / طی چک به شماره ................... بر عهده بانک ................... شعبه ................... کد ................... به فروشنده پرداخت شد. باقیمانده ثمن یعنی مقدار ................... ریال  (به حروف ...................................... ریال ) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد .

ماده چهارم: شرایط معامله

۱-۴- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند، طبق قرارداد در تاریخ ................... (به حروف ......................................) در دفتر اسناد رسمی شماره ................... حاضر شوند و فروشنده تعهد داد تا سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد.

۲-۴- عدم ارائه مدارک لازم و مستندات ضروری جهت تنظیم سند از سوی فروشنده، و عدم پرداخت ثمن از سمت خریدار، به مثابه حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد یاد شده به درخواست ذی‌نفع مجاز به صدور گواهی عدم حضور خواهد بود.

۳-۴- مورد معامله با تمام لوازم و اسناد و مدارک،  به طور کامل توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی وارسی گردید و خریدار از کمیت و کیفیت آن آگاه است.

۴-۴- مسئولیت هر گونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی با استفاده از مورد معامله، تا زمان تحویل مورد معامله به خریدار، بر عهده فروشنده است .

۵-۴- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری به عهده فروشنده، و حق الثبت و حق التحریر به عهده ................... است.

۶-۴- در صورتی که مشخص شود مورد معامله به هر علتی قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف و متعهد است که کلیه هزینه‌هایی را که خریدار متقبل شده، پرداخت نموده و مبلغ ................... ریال را به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به خریدار پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید .

۷-۴- مورد معامله و کلیه اوراق و مستندات در تاریخ با حروف ...................ساعت ................... تسلیم خریدار شد/ خواهد شد.

۸-۴- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده، ممتنع از حضور مکلف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ ................... (به حروف ......................................ریال) بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید . خسارت یاد شده مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است .

۹-۴- خریدار و فروشنده کلیه خیارات قانونی ولو خیار غبن هرچند که فاحش باشد را از خود سلب و ساقط نمودند. بدیهی است که خیار تدلیس و فریب و عیب که در حین معامله مکتوم بوده باشد، به قوت خود باقی است.

 ***

این قرارداد در تاریخ ................... (به حروف ......................................) ساعت ................... در................... به نشانی ...................................... در چهار ماده و دو نسخه بین طرفین تنظیم، امضاء و مبادله شد. هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان است. 

 

نام و نام خانوادگی و امضا خریدار

نام و نام خانوادگی و امضا فروشنده

شاهد اول

شاهد دوم