۱- مدارک هویتی مربوط به طرفین معامله:


·         کارت ملی و شناسنامه طرفین معامله

·         گواهی قیم بودن (در صورتی که به نیابت از شخص محجور معامله‌ای انجام می‌دهید)

·         گواهی حصر وراثت + اصل وصیت‌نامه یا تقسیم نامه + گواهی پرداخت مالیات بر ارث (در صورتی که ملک موروثی است)

·         اصل وکالت‌نامه محضری (در صورتی که فروشنده یا خریدار به وکالت از کسی معامله می‌نمایند و در خصوص وکالتنامه‌های تنظیمی در خارج از کشور مهر و تائید دفتر وزارت خارجه)

۲- مدارک مربوط به ملک:


·         مفاصا حساب‌های

الف) دارائی

ب) نوسازی و پسماند شهرداری

ج) عوارض مشاغل (برای املاک تجاری و اداری)

د) تأمین اجتماعی

ه) صاحبان حقوق ارتفاقی و انتفاعی برای املاک مشول حق ریشه و زراعت، متصرف، حق سکنی

ز)‌ شارژ ساختمان

 

·         اصل اسناد و مدارک دال بر مالکیت

·         بنچاق و خلاصه معامله

·         اصل صورت‌مجلس تفکیکی (برای آپارتمانهای نوساز)

·         مبایعه نامه یا قرارداد (ترجیحاً دارای کد رهگیری)

·         گواهی پایان‌کار نامحدود یا محدود (بنا به توافق طرفین)

·         پاسخ استعلام اداره ثبت

·         آخرین قبض‌های آب و برق و گاز

·         استعلام اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی (در خصوص اراضی زراعی و باغات)

·         نامه اداره اوقاف (برای املاک اوقافی عام و خاص)